Specialistų pagalba

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos problemų, pagalbą teikia logopedė Ilona Paulauskienė.

Vaikams, turintiems elgesio ar emocinių problemų, pagalbą teikia psichologės Violeta Lukauskienė ir Ingrida Nadieždinienė.

Vaikų lankomumo registravimo tvarka darželyje

Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose kasdien iki 9 val., priešmokyklinukų – iki 8.30 val.

Ugdymas

Ankstyvasis ugdymas skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 2 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų yra labai sparti ir intensyvi, todėl stengiamės tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, emocinius, pažinimo ir žaidimo.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 5 metų. Vaikai įtraukiami į socialinę, pažintinę, kūrybinę veiklą. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pagal autorinę įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu, jei tokį ugdymą rekomenduoja Pedagoginė – psichologinė tarnyba. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal valstybinę Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.