Vizija ir misija

 

VIZIJA

 Lopšelis – darželis “Mažylis” - įstaiga, kurioje pedagogų ir tėvų partnerystėje ugdomi vaikai išgyvena vaikystės laikotarpį, kaip unikalią vertybę. 

MISIJA 

Sudaryti sąlygas visapusiškam, aktyviam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymuisi; Padėti vaikui pasirengti tolimesniam mokymuisi mokykloje; Padėti šeimai ugdyti vaiko asmenybę; Teikti specialistų pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir jų tėvams.
 

TIKSLAS
Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį vaiko amžių ir poreikius, pasirengiant tolesniam ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI:
· puoselėti vaikų individualumą, ugdyti jų gebėjimus;
· skatinti vaikų pažinimo motyvaciją, savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;
· padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
· puoselėti vaikų kultūrą;
· mažinti ugdymosi netolygumus;
· sudaryti galimybes vaikams laiku pasiekti mokyklinę brandą.