Istorija, tradicijos

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Vaikų lopšelis - darželis Nr. 94 įsteigtas Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1976 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 143.

Įstaiga atidaryta 1976 m. gegužės 24 d. Tuo metu veikė 3 lopšelio, 3 darželio ir 4 savaitinės grupės.

Kauno miesto valdybos 1998 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 1239, lopšeliui – darželiui suteiktas Kauno lopšelio – darželio „Mažylis“ pavadinimas.

2004 m. balandžio 8 d. įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2013 m. įstaigoje veikia 10 dieninių grupių: 2 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo.

Nuo 1976 m. gegužės 12 d. iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. įstaigai vadovavo direktorė Antanina Aleknevičienė. Nuo 2005 m. spalio 3 d. lopšeliui – darželiui „Mažylis“ vadovauja direktorė Dalia Mazaliauskienė.

TAPO TRADICIJA:

VAIKYSTĖ KAIP VERTYBĖ

Vaikystė yra unikalus gyvenimo periodas – savaiminė vertybė. Vaikas darželyje turi galimybes atskleisti ir puoselėti savo individualumą bei gebėjimus.

KŪRYBIŠKUMAS

Įstaigoje sudaromos palankios sąlygos kiekvieno vaiko saviraiškai bei kūrybiškumo ugdymui(si). Lavinama ugdytinių fantazija, vaizduotė, skatinami originalūs sprendimai.

UGDYMAS PAGAL VALDORFO METODIKĄ

Ugdymo procese taikomi Valdorfo metodikos elementai. Šešios pedagogės baigė Valdorfo pedagogikos mokymus.

LOGOTIPAS

Įstaigos ugdytinio mama sukūrė keletą darželio simbolių, kurių vienas tapo tradiciniu.